مشاوران تهران

یکی از مهمترین همچنین شایع ترین غلط اتی که دانشجویان اساتید دانشگاهی در گزینش جورنال برای ارسال متن مرتکب می شوند این است که به نوع جورنال توجه ی نمی کنند.

متنی که در ادامه می آید را بر اساس تجربیاتم سوالات ی که روزانه از محققان محترم دریافت می کنم نگارش کرده ام در انتهای همین مطلب هم به پاره ای از متداولترین موارد در زمینه انتخاب جورنال جهت ارسال متن و جواب به آن موارد پرداخته ام:

جورنالها از نقطه نظرات مفرق ی می توانند تقسیم بندی بشوند ولی تقسیم بندی که در زیر ارائه می دهم تقسیم بندی فرد دی از نقطه نظر سیاستهای گزینش مناسبترین جورنال برای ارسال متن است.

بر این اساس، می توان جورنالها ( اما جورنالهای معتبر و بهتر ، وگرنه به جورنالهای بی اعتبار و یا تقلبی کاری نداریم ) را به دو دسته زیر تقسیم کرد: ( لازم به ذکر است که این نامگذاری را صرفا از جهت آسان بودن توصیف جورنالها بکاربر ده ام و نامگذاری استانداردی ناست ):

دسته اول: جورنالهای پیشرو تولید علم.
دسته دوم: جورنالهای علمی.

در زیر به فرق های هر دو دسته جورنال فوق از نقطه نظرهای گوناگون می پردازم:

الف- نوع مقالات منتشر شده.
جورنالهای گروه اول تنها به انتشار نتایج پژوهش های ی که عبارت ای به علم اضافه کرده باشند می پردازند از انتشار هر گونه مقاله دیگر پرهیز میکنند. این جورنالها اکثرا مملو از نتایج یافته های پژوهش های دانشجویان دوره های Ph.D. دوره های Post Doc.، متاآنالیزها، مقالات مروری توسط اساتید برجسته و شناخته شده در سطح جهان ی برندگان جوایز نوبل وبقیه جوایز معتبر، مقالات محتوای گزارش اختراعات وکشف تکنیک های نو ، مطالعات Experimental و مطالعات Cohort ( آنهم نه تمام مطالعات اکسپریمنتال و کوهورت ) می باشند .

مقالات از نوع کیس ریپورت نیز تنها درصورتی که گزارش دهنده مورد بسیار زیاد نادر جذاب باشند شانس انتشار در این جورنالها را دارند.

ولی جورنالهای گروه دوم به انتشار هر نوع متن ای که از نظر ساختار نگارشی اشکال نداشته باشد و پژوهش آن نیز از نظر متدلوژی تحقیق نیز بر اساس استواری باشد یافته های آن Valid Reliable باشد می پردازند. حتی بسیاری از مقالات حاصل از پژوهش های دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و اساتید برجسته دانشگاه ی هم در زمره این مقالات قرار می گیرند و راهی به جورنالهای گروه اول پیدا نخواهند کرد.

این جورنالها اکثرا برخلاف جورنالهای گروه اول، مقالات مروری را هم از اساتید نا مشهور حتی دانشجویان می پذیرند. این جورنالها اکثرا به انتشار مقالات آموزش ی، مقالات مروری کوتاه، کیس ریپورتها وبقیه انواع مقالات دیگر با سختگیری کمتری نسبت به جورنالهای گروه اول می پردازند.

ب- نقش در کتب مرجع:
بدیهی است که کتابهای مرجع و Text book هم درویرایش های بعدی به یافته های جورنالهای گروه اول استناد می کنند و ابه احتمال زیاد ل ارجاع به یافته های درون جورنالهای گروه دوم بوسیله کتب مرجع کمتر است، هرچند که صفر نیست.

ج- ایمپکت فاکتور:
نکته بسیار زیاد خیلی مهمی که از نظر ایمپکت فاکتور این جورنالها می بایست به آن اشاره کرد این است که ایمپکت فاکتور تنها درباره جورنالهای گروه اول است که اهمیت دارد و معکمک مناسب برای مقایسه اعتبار جورنالهای آن گروه است. درحالی که جورنالهای نوع دوم کلا جورنالهایی هستند که احتمـا ل ارجاع به مقالات آنها کمتر است پس حتی چنانچه این جورنالها در ISI نمایه شده و بعدا در پایگاه Journal Citation Report (JCR) از موسسه اطلاعات علمی ( ISI ) لیست شده و جهت آنها Impact Factor محاسبه شده باشد، معمولا ایمپکت فاکتور برای مقایسه اعتبار این جورنالها معیار مناسبی نیست. علت این است که این جورنالها مملو از مقالات آموزش ی ،مقالات مروری وبقیه مقالاتی هستند که به نوعی به یافته های نو اشاره نمی کنند و پس احتمـا ل اینکهبقیه محققان در نگارش مقالات به مقالات داخـل این گروه از جورنالها استناد کرده به آنها ارجاع بدهند زیاد کمتر است .

پس جورنالهای گروه دوم احتمال دارد ایمپکت فاکتور پایینی داشته باشند و یا اصلا در آی اس آی نمایه نشده باشند ولی درعین حال جورنالهای معتبری باشند. همینجا به یک نکته درزمینه آی اس آی اشاره می کنم که آی اس آی تنها یکی از موسسات نمایه سازی علم است و تنها موسسه نیست.

اما دربین سیسـتم های مختلف، از بقیه معتبر تر است ولی بسیاری از جورنالهای معتبر که حتی در رده جورنالهای گروه اول قرار دارند حتی برای قرار گرفتن در لیست آی اس آی اقدام نکرده اند و برای سنجش اعتبار یک جورنال باید بصورت عملی به مجموعه ای از چندین فاکتور تذکر کرد که نمایه شدن یک جورنال در آی اس آی یا دیتابیس های دیگر نظیر پابمد و اسکوپوس و ... فقط یکی از این فاکتورهاست که متاسفانه بعلت وجود تب آی اس آی در ایران وبقیه کشورهای درحال توسعه، اکثرا ٌ آنبقیه فاکتورها به فراموشی سپرده می شود.

د- خوانندگان:
نکته جالبی که دراینجا وجود دارد این است که خوانندگان جورنالهای گروه اول عمدتا حاوی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی وبقیه محققان است که درحال انجام پژوهش می باشند . به عبارتی دیگر، خوانندگان این گروه از جورنالها همگی پژوهشگر هستند و به قصد انجام مرور منابع و به قصد ارجاع به مقالات آن جورنالها در مقالات خودشان، به خواندن این جورنالها مبادرت می ورزند. این جورنالها اکثرا در کتابخانه های تخصصی دانشگاه ها وجود دارد در قفسه های عمومی کمتر به چشم می خورند.

ولی خوانندگان جورنالهای گروه دوم عمدتا افرادی هستند که از نظر پیشرفته شغلی نیاز به Up to date نگهداشتن دارند حال حوصله مطالعه مقالات مربوط به پژوهش های بیسیک را ندارند چون اصلا به آن نیازی ندارند. جهت مثال پزشک متخصصی که چند سال است فارغ التحصیل شده نمی رود و مشترک جورنال فوق تخصصی رشته خودش که تکنیک های پیچیده و موضوعات کاملا بیسیک را منتشر می نماید بشود. برعکس، این کارشناس علاقه دارد از جورنالهای گروه دوم تحقیق کند که بسیاری از مقالات آنها آموزش ی یاد آوری کننده نکات عمومی رایج پیشرفته است .

ه- تعداد جورنالها:
جورنالهای گروه اول جورنالهای بسیار زیاد معدودو انگشت شماری در هر رشته می باشند . متخصصان و دانشجویان هر رشته اکثرا ٌ نمی توانند به تعداد بیش از 10 یا 20 عدد از این جورنالهای رشته را شمارش کنند.

حتی دربین اینها گاهی از جورنالها از اهمیت ثابت و دست نپیدا کردن ی از نظر ایمپکت فاکتور وبقیه معیارهای اعتبار سنجی این جورنالها نسبت بهبقیه جورنالهای همان گروه برخوردارند و انتشار متن بوسیله پروفسور یا دانشجو در طول عمرش در یکی از این جورنالها همیشه مترادف با پرستیژ علمی و کاری و اعتبار اهمیت ی است که بسیاری از همقطاران از عهده آن برنیامده اند. انتشار حتی مطلب بوسیله یک پژوهشگر در طول عمرش در یکی از این جورنالها یک رویای اکثرا دست نپیدا کردن ی است .


ولی جورنالهای گروه دوم تعدادشان چندین مساوی جورنالهای گروه اول است نسبتا به راحتی می توان بیش از یکصد جورنال از این گروه را برای هر رشته علمی لیست کرد.

و- جورنالهای درون ایران از کدام دسته اند؟
وزارتهای بهداشت و بهبود ، وزارت آموزش عالی آمده اندو جورنالهایی راکه توسط دانشکده های مختلف کشور منتشر می شوند را به دو دسته علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی تقسیم کرده اند. یکی از معیارهای اصلی این تقسیم بندی، نسبت تعداد مقالات اوریجینال نسبت به کل مقالات منتشر شده در جورنالها درنظر گرفته شده است.


با اینحال از نظرمن همه این جورنالها به مفهوم چه آنها که علمی پژوهشی هستند و چه آنها که علمی ترویجی هستند ، در زمره جورنالهای گروه دوم قرار دارند کشور مافاقد حتی جورنال از نوع جورنالهای گروه اول است .


نه فقط کشور ما، بلکه تقریباهیچ یک از کشورهای درحال گسترش دارای جورنالی از نوع اول نیستند و تمام جورنالهای گروه اول وابسته به انجمنهای علمی جهان ی بین المللی مشهور در هر رشته هستند که مقر آن انجمن ها در کشورآمریکا یا بعضی از کشورهای اروپایی شبیه انگلستان است.

ز- ناشر:
همان گونه که قبلا نیز اشاره کردم، درپشت اکثرا ٌ جورنالهای گروه اول سازمانهای بین المللی علمی شناخته شده قرار دارند.

این جورنالها برخی وقتها بصورت اختصاصی بوسیله همان سازمانها منتشر می شوند ( نظیر جورنال JAMA در آمریکا ) گاهی نیز در گروه ناشران برجسته ای قرار می گیرند می توان آنها را در لیست مجموعه هایی مثل Nature Publishing Group (NPG) و تیلور و فرانسیس (T & F) و Oxford Journals، و نیز بخشی از ( نه تمام ) جورنالهای لیست شده در مجموع ه هایی مثل Wiley Interscience و Sciencedirect Springer پیدا کرد. درپشت بسیاری از این جورنالها دانشگاه های معتبری شبیه هاروارد، آکسفورد، کمبریج، و ... قرار دارند.
جورنالهای دوم هم نسبتا نیمی از آنها دارای پشتوانه دانشبعضی هستند ( شبیه جورنالهای علمی پژوهشی داخـل ایران ) برخی بوسیله ناشران پیشرفته تازه متولد شده انتشار می شوند.

سوالات متداول در زمینه گزینش جورنال مناسب برای انتشار مقالات:

در ادامه با توجه به تجربه ای که در چند سال اخیر دررابطه با نگارش مقالات ارسال مقالات خودم دوست ها همکارانم به جورنالهای مختلف بدست آورده ام، باتوجه به جستجوهای مستمر ی که بر روی جورنالها انجام می دهم و مکاتبات روزمره ای که با جورنالها و ناشران مختلف دارم، به تعدادی از موارد متداول (Frequently Asked Questions: FAQ) در زمینه انتخاب جورنال مناسب و جواب های آن می پردازم. موارد زیر ممکن است در ذهن هر یک از دانشجویان و یا اعضای محترم هیئت علمی وجود داشته باشد وضروری به شرح است که جواب های ارائه شده به این موارد متداول تنها بر طبـق تجربیات شخصی من است و وحی منزل نیست!

سوال یک:

دانشجوی کارشناسی ابیشتر شدن آی تی هستم. مطلب ای از نتایج انتها نامـه تهیه و تولید کرده ام. آن را به کجا بفرستم؟
پاسخ: درصورتی که پژوهش شما یک اختراع یا اکتشاف یا نکته فرضیه کاملا جدید نباشد خودتان را معطل نکنید وزمان خودتان را در گشت گذار مکاتبه با جورنالهای گروه اول به هدر ندهید. یکی از جورنال های گروه دوم را گزینش بکنید . همین جورنالهای گروه دوم نیز خودشان رتبه هایی دارند و سخت و آسان هستند . میزان اکثر یکی از معتبر ترین های آنها را گزینش و شانس خود را آزمایش بکنید وگرنه مستقیم به سمت آسانگیر ترین جورنالهای معتبر در این گروه بروید.

پرسش دو:

دانشجوی دکترای تخصصی PhD هستم. مقاله Original ناشی از یافته های پژوهش دوره دکترای خودم را در کجا منتشر کنم؟
پاسخ: عناوین پژوهش های انتها نامـه های دانشجویان دکترای تخصصی از نوعی است که به یک هایپوتز نو اشاره دارد و یافته های آن باعث افزایش یک عبارت به علم در رشته تخصصی مربوطه می شود. توصیه من این است که حتمـا شانس خودتان را در یا دو تا از جورنالهای گروه اول امتحان بکنید . جهت انتخاب همان جورنال با شخص باتجربه و یا استادتان ( درصورتی که تجربه بهتر ی درزمینه انتشار دارد ) مشورت بکنید تا بالاترین جورنالی را که احتمـا ل دارد مقاله شما را قبول بکند انتخاب بکنید .

اما بسیار زیاد هم ایده آل فکر نکنید و چنانچه مقاله شما مردود شود افسرده نشوید. انتشار یک مقاله توسط دانشجوی دکترای تخصصی در جورنالهای گروه دوم هم امری کاملا قابل قبول است. تازه همین جورنالهای گروه دوم هم ممکن است به راحتی مقاله شما را مردود کنند.

پرسش سه:

استاد دانشکده هستم و در زمینه ایکس پژوهش های متعددی انجام داده ام که عمده آنها توسط دانشجویان PhD من یا دانشجویان تخصصی من انجام شده است. مقاله ای از نوع مطلب مروری (Review Article) نگارش کرده ام. آن را به کدام جورنال بفرستم؟
پاسخ: راهکاری که برای شما توصیه می کنم دقیقا مشابه راهکاری است که جهت سوال قبلی توصیه کردم. شما حتمـا شانس خودتان را در یکی از جورنالهای تاپ وگروه اول بیازمایید. خوب است لیستی از میزان سخت گیری و اعتبار تعدادی از جورنالهای مرتبط با رشته تخصصی خودتان انتخاب بکنید ( برای مثال 5 عنوان جورنال از بالا به پایین ) و طبق پروگرام معین ازاولین جورنال شروع کرده به پایین بروید تا برترین جورنالی که احتمال دارد مطلب شما راپذیرش نماید را Missed نکرده باشید. جهت انتشار این متن شاید یک سال از این جورنال به آن جورنال بروید یا بیشتر، ولی خسته نشوید به محض آنکه اولین جورنال مقاله شما را بعد از دو روز از دریافت آن مردود کرد افسرده نشده و متن خودتان را به جورنال مکانی نفرستید. اما واقع بین باشید و من پژوهشگری را در ایران نمی شناسم که توانسته باشد یک مقاله مروری در یکی از جورنالهای گروه Nature و یا همسطح با آن منتشر کرده باشد. چنانچه دوست ها یکی از محققان درون کشور را می شناسند که موفق شده باشد مقاله در یکی از جورنالهای دارای ایمپکت فاکتور بالای 20 بعنوان مولف اول منتشر کرده باشد حتمـا به من خـبر بدهند.

سوال چهار:

یک پژوهشگر باسابقه هستم که پژوهشی از نوع متاآنالیز انجام داده ام یا دارای نظریه هستم. متن را کجا منتشر کنم؟
پاسخ: حتمـا شانس خودتان را در بالاترین جورنال در رشته مورد نظر آزمایش بکنید . دقت بکنید که نتایج پژوهش یا نظریه شما را قبل از انتشار سرقت نکنند.

سوال پنجم:

دانشجوی دکترای تخصصی جراحی قلب هستم. اخیرا یک تکنیک نو جهت بهبود نوع خاصی از بیماران قلب ابداع کرده و آن را بر روی تعدادی از بیماران تست کرده ایم. نتایج این پژوهش را بصورت مقاله در کجا منتشر کنم؟
پاسخ: به احتمال زیاد ابتدا متن تان را به بالاترین جورنال در رشته خودتان بفرستید. به عبارتی بروید تاپ ترین جورنال انتشار کننده تازه های جراحی قلب عروق را درجهان پیدا بکنید متن خودتان را به آنجا بفرستید. قبل از آنکه این کار را بکنید حتمـا اطمینان حاصل کرده باشید که تمام ساختار نگارش مطلب را ببهتر ی رعایت کرده باشید. چنانچه پژووهش شما از نوع اکسپریمنتال بوده است ( که احتمـا لا هم همین است ) حتمـا آن را قبلا در سایتهای ثبت کننده ترایال ها رجیستر کرده باشید. مستندات ارتباط با اخلاق پژوهش حاوی تهیه و تولید نامـه کتبی رسمی از کمیته اخلاق پژوهش دانشکده و ترجمه رسمی آن، برگه Information sheet مربوط به دریافت کنندگان شیوه نو بهبود ی و نیز Consent form را به احتمال زیاد به انگلیسی ترجمه رسمی بکنید ضمیمه نسخه کامل مطلب بکنید. در نگارش بخش اینتروداکشن مقاله خود بویژه در بخش Statement of problem نیز اشاره به Gap in knowledge استادانه عمل بکنید . بخش اینتروداکشن متن را زیاد بهتر نگارش بکنید .

بخش متدلوژی را که در آن بهآموزش تکنیک بکار برده شده اشاره کرده اید خیلی منظم دقیق بنویسید. در تهیه و تولید فایلهای جانبی جهت ارسال مطلب به جورنال نیز دقت کافی بکنید و فورمهای Authorship forms فورم ویژه گارانتور پژوهش ( چنانچه جورنال آن را درخواست بکند ) به بهتر ی با دقت تهیه و تولید بکنید .

بخش دیسکاشن مطلب را بسیار زیاد استادانه نگارش بکنید . حتمـا به یکایک عبارات ی که از ابتدا تا انتهای مقاله نوشته اید توجه بکنید هیچ چیز اضافی نباشد و هرچیز ضروری ی هم اشاره شده باشد.

و درانتهای کار حتمـا متن را به ویراستار انگلیسی الاصل بدهید که متن شما را حتی دوباره نویسی نماید تمام عبارات آن را ویرایش نماید .

چنانچه موارد بالا را بهتر رعایت کرده باشید درموارد ی که طرح شما از نظر آماری نیز ببهتر ی آنالیز شده باشد از تکنیک های مناسب Multivariate statistics نیز بویژه برای کنترل کردن متغیرهای مخدوش کننده استفاده بهینه کرده باشید، هیچ دلیل ی ندارد که حتی جورنال با ایمپکت فاکتور بالای 50 شبیه New england journal of medicine متن شما را که یک کشف تکنیک جدید در پزشکی بوده است را استقبال و منتشر نکند.

سوال ششم:

دانشجوی دکترای تخصصی رشته مریضی های پوست هستم. متوجه شدیم که داروی ایکس که یک داروی استاندارد جهان ی برای بهبود فلان بیماری است، بر روی بیماران شهر ما که با آن بیماری به ما مراجعه می کنند تاثیری ندارد. پژوهشی بر روی این جریان انجام داده ایم که نتیجه آن نگارش انتها نامـه دکترای تخصصی من شده است مقاله ای هم از درون آن نگارش کرده ام. این مطلب را به کجا بفرستم؟

پاسخ: شانس خودتان را در یکی از پایین ترین جورنالهای گروه اول بیازمایید و اگر به نتیجه نرسیدید به گروه دوم بروید. به ابه احتمال زیاد ل زیاد متن شما در یکی از جورنالهای گروه اول انتشار نمی شود، هرچند که یافته های مهمی را در پژوهش خودتان بدست آورده اید.

پرسش هفتم:

فارغ التحصیل کارشناسی ابیشتر شدن میکروب شناسی هستم. جهت اخذ پذیرش در مقطع پی اچ دی در خارج از کشور لازم دارم که تعدادی مطلب در رزومه خودم داشته باشم که شانس پذیرشم را بالا ببرد. چه کنم؟

پاسخ: از نتایج پژوهش اوریجینال انتها نامـه کارشناسی ابیشتر شدن خودتان میزان اقل متن اوریجینال تهیه و تولید و به یکی از جورنالهای گروه دوم بفرستید. همزمان كار به نگارش یک یا دو مقاله مروری در شاخه ای متمرکز از رشته تان که در آن رشته تسلط دارید و مرور منابع کاملتری انجام داده اید یا امکان اینکار جهت مشا مقدور است، بفرمایید. دو مقاله مروری کوتاه از این مسیر تولید و ساخت بکنید به دو جورنال از جورنالهای گروه دوم بفرستید. از بین جورنالهای گروه دوم ابه احتمال زیاد لا بایستی سعی بکنید آسانگیر ترین جورنال را انتخاب بکنید و زمان خود را معطل جورنالهای سخت گیر تر در جورنالهای گروه دوم نکنید.

پرسش هشتم:

فارغ التحصیل یا دانشجوی سال چهارم کارشناسی ( لیسانس ) هستم. می خواهم مطلب انتشار کنم. چه کنم؟


پاسخ: شما می توانید در صورتی که قبلا در کارگاه های مقاله نویسی کمپانی کرده اید، متن روش ی کوتاه درموضوعی که به آن تسلط زیادتری دارید نگارش بکنید . این مطلب کوتاه را به یکی از آسانگیر ترین جورنالهای گروه دوم ارسال نمایید. درصورتی که آشنایی باروش نگارش مقالات ندارید از این کار پرهیز بکنید و زمان خودتان را صرف بررسی کتبروش تحقیق و روش نگارش متن بکنید هرگاه توانایی نگارش یک مقاله کوتاه بصورت استاندارد را درخود یافتید به نحوی که در سطور قبل اشاره کردم كار بکنید . در این حالت هم هدف از نگارش مطلب بوسیله شما تنها این است که انگیزه ای برای پیشرفت های آتی علمی در شما پدید آمده باشد و انتشار یک مقاله کوتاه آموزش ی باعث شده باشد که در این مسیر به پاره ای از توانایی ها امکانات علمی به مخصوص در زمینه نگارش علمی افزوده باشید تشویقی جهت آینده شما باشد. حتی این متن شاید در افزایش شانس شما در پذیرش در مقطع کارشناسی اافزایش در دانش کده های خارج از کشور تاثیر گذار باشد.

پرسش نهم:

برای ارتقا شانس پذیرش مطلب در برترین جورنال ممکن چه باید کرد؟

پاسخ: به تجربه من ثابت شده است که لازم است به موارد زیر حتمـا تذکر بکنید :


اولا اینکه مقاله خودتان را به نفر ازهمکاران بسپارید که از نظر متدلوژی همچنین از نظر ساختار نگارشی مقالات آکآدم یک ارزیابی و نقد نماید اصلاح ات ضروری را بر روی آن انجام دهید. بررسی مطلب شما بوسیله همکارتان و یا یک نقاد پیشرفته اکثرا ٌ باعث می شود که نگارش مقاله شما به میزان قابل تذکر ی تغییر نماید و ساختار آکآدم یک بگیرد و از غلط ات ساختاری که احتمالا با مشاهده آنها توسط سردبیر جورنال باعث مردود شدن متن شما شود جلو گیری نماید . (جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ارزش ارزیابی مقالات قبل از ارسال به جورنال اینجا را کلیک بکنید ).


دوما اینکه حتمـا مطلب خودتان را اگر بزبان انگلیسی تسلط ندارید به زبان فارسی نگارش بکنید . پس معادل انگلیسی کلمات تخصصی مربوط به ترمینولوژی رشته خودتان را در درون پرانتز در جلوی هر کلمه یا هر اصطلاح یاددداشت بکنید که مترجم ( مترجم فارسی به انگلیسی ) بتواند بزمان ترجمه متن، با کیفیت ترین مناسب ترین کلمات را گزینش نماید . از مترجم بخواهید که از ترجمه تحت الفظی خودداری نماید و معنای عبارت را ابتدا درک نماید پس با مصرف از دامنه لغات خودش اقدام به نگارش آن عبارت به زبان انگلیسی بکند و صرفا کلمات را از فارسی به انگلیسی ترجمه نکند که درآن صورت حاصل کار زیاد وحشتناک می شود.


سوما اینکه چه مقاله شما را یک دارالترجمه رسمی ترجمه کرده باشد و یا یک فرد فارسی زبان دارای مدرک دکترای زبان انگلیسی ترجمه کرده باشد، چه آنکه خودتان مقاله را از ابتدا بزبان انگلیسی نوشته باشید، حتمـا بایستی مقاله را به یک ویراستار انگلیسی الاصل بفرستید. مقالاتی که من و دوست ها م به ویراستار می فرستیم اکثرا ٌ دهها ایراد گرامری و نقطه گذاری فرد د غلط کلمات از آن گرفته می شود و بعضی عبارات هم کلا از نظر نگارش دوباره نویسی می شود. در این حالت مقاله به وضعیت بهتری تبدیل شده است. ( جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ویرایش انگلیسی مقالات توسط ویراستار Native American بر روی این عبارت کلیک بکنید ).


چهارم اینکه با تذکر به فورمت جورنال، فایلهای ضمیمه لازم را تولید و ساخت بکنید و بخصوص در تولید و ساخت Cover Letter Title Page استاندارد تذکر بکنید . اصلا اولین چیزی که سردبیر جورنال از متن شما تحقیق می نماید همان کاور لتر شما است. Cover letter را بسیار زیاد کلاسیک نگارش بکنید طوری نباشد که سردبیر از بررسی همان یک پاراگراف کاور لتر شما چنین برداشت نماید که با نویسنده ناشی سر وکار دارد. حتمـا از یک فرد باتجربه بخواهید که کاور لتر بهتر ی برای مطلب شما بنویسد. در نگار کاور لتر تایتل پیج، به احتمال زیاد توجه بکنید که تمام مورد هایی را که جورنال از شما خواسته است به آنها اشاره بکنید .

پنجم این که در نگارش ابستراکت متن بیشترین دقت وسواس را به خرج بدهید. اولین چیزی که سردبیر و داوران مجلات نگاه می کنند، ابستراکت مطلب شما است ( اما بعد از عنوان مطلب ).

ششم انتها اینکه در انتخاب جورنال مناسب و هم سطح با مطلب تان مرتکب غلط نشوید. زیاد بیش از میزان ایده آل گرایانه به مورد نگاه نکنید توقع نداشته باشید که اولین مطلب تان در بهتریـن جورنال منتشر شود. ولی سعی بکنید مقاله خودتان را با توجه به اطلاعات آموزش ی های همکاران افرادی که دراین زمینه تجربه دارند، به با کیفیت ترین جورنالی که شاید آن مطلب را پذیرش نماید بفرستید. از تجربه افرادی که قبلا دراین مسیر سنگلاخ بارها رانندگی کرده و اتومبیل شان پنچر شده و اتومبیل را کول کرده و از جاده به سلامت قدیم اند استفاده بهینه بکنید.